Opinie klientów onaszym sklepie?Całkowity profesjonalizm!zobacz więcej
Regulamin

Wersja: 1.0
Zaktualizowano: 24.10.2011

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Platformy Sprzedażowej (Sklepu) SteamKeys.pl


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.Właścicielem Serwisu (zwanego też Sklepem lub Portalem) SteamKeys.pl jest Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-429) przy Strzegomska 138, wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399351, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8943021675, REGON 021512442 - zwana w dalszej części Administratorem/Operatorem lub Sprzedawcą.

1.2. Serwis SteamKeys.pl jest sklepem internetowym (Sklep) oferującym możliwość kupowania drogą elektroniczną Kluczy do Produktów (gier, dodatków i innych aplikacji) obsługiwanych m. in. w ramach platformy „Steam” .

1.3. Treści zamieszczane w sklepie internetowym SteamKeys.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże zakupów mogą dokonywać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Kupujący Zarejestrowany”) lub osoby podające minimum wymaganych danych na potrzeby przeprowadzenia realizacji zamówienia (dalej: „Kupujący Niezarejestrowany”).

1.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portali Macro Games w aktualnie obowiązującej wersji (znajdującej się m. in. pod adresem http://cscenter.pl/regulamin.php), przy czym w razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu Portali Macro Games a postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.5. W zakresie spraw związanych z finansową i techniczną realizacją płatności w sklepie internetowym SteamKeys.pl, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia REGULAMINU USŁUG I SERWISÓW PREMIUM prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl oraz ewentualnie innych regulaminów obowiązujących u Agenta Rozliczeniowego, które są dostępne pod adresem http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay.

1.6. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU USŁUG I SERWISÓW PREMIUM prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl lub innych regulaminów obowiązujących u Agenta Rozliczeniowego oraz postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portali Macro Games, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portali Macro Games (z ewentualnym dalszym zastosowaniem reguły kolizyjnej określonej w punkcie 1.4.).

1.7. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

1.7.1. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://steamkeys.pl/regulamin.html stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.7.2. Portal – zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Macro Games, stanowiący własność Administratora

1.7.3. Portale Macro Games – wszystkie Portale należące do Administratora

1.7.4. Sklep – niniejszy sklep internetowy (zwany też Portalem, Serwisem lub Platformą), działający w domenie http://www.steamkeys.pl wchodzący w skład Portali Macro Games, oferujący możliwość kupienia drogą elektroniczną Kluczy do Produktów.

1.7.5. Produkty – gry, dodatki i inne aplikacje oraz związane z nimi usługi, które mogą być aktywowane za pomocą sprzedawanych w Sklepie Kluczy.

1.7.6. Klucze – dane pozwalające na aktywowanie Produktu, sprzedawane i dostarczane przez Sklep wyłącznie drogą elektroniczną.

1.7.7. Sprzedawca - Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-614) przy Trawowej 35A/1, wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399351, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.525.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8943021675, REGON 021512442 (określany też jako Administrator/Operator).

1.7.8. Użytkownik - osoba korzystająca ze Sklepu, bez względu na fakt dokonania rejestracji.

1.7.9. Kupujący Zarejestrowany - Użytkownik, który mieszka na stałe w Polsce oraz dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik może dokonywać zakupów z wykorzystaniem wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie (z ograniczeniami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym w stosunku do osób małoletnich, które nie ukończyły lat 18).

1.7.10. Kupujący Niezarejestrowany - Użytkownik, który mieszka na stałe w Polsce oraz podał minimum wymaganych danych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Taki Użytkownik może dokonywać zakupów (z ograniczeniami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym w stosunku do osób małoletnich, które nie ukończyły lat 18), lecz posiada dostęp do ograniczonej funkcjonalności Serwisu, np. nie ma dostępu Konta Użytkownika. Kupujący Niezarejestrowany może zawsze dokonać pełnej rejestracji, otrzymując tym samym status Kupującego Zarejestrowanego i otrzymując dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.

1.7.11. Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu (który poprzez rejestrację staje się Kupującym) strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu a w szczególności o dokonanych zakupach i stanie Portfela.

1.7.12. Portfel – „wirtualny portfel”, prowadzony w ramach Konta Użytkownika należącego do danego Kupującego Zarejestrowanego na którym gromadzone są wszelkie wpłacone przez niego środki w formie kredytów, które następnie Kupujący Zarejestrowany może przeznaczyć na zakup Kluczy do Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu. Doładowanie wirtualnego portfela odbywa się za pomocą płatności online bądź usługi Premium SMS.

1.7.13. Kredyt - jednostka wartości dla Portfela, określająca jego aktualny stan. Należy przyjąć, że 1 kredyt posiada wartość 1 złotego do wykorzystania na łamach Sklepu.

1.7.14. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników.

1.7.15. Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

1.7.16. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem i/lub niniejszym Regulaminem i/lub innymi regulaminami o których mowa w niniejszym dokumencie.

1.7.17. Agent Rozliczeniowy - Dotpay S.A. w Krakowie (30-552) z siedzibą przy ul. Wielickiej 72, NIP: 634-26-61-860, REGON: 240770255, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 0000296790 (kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 złotych, wpłacony w całości), prowadząca serwis http://www.dotpay.pl i dokonująca rozliczeń za pomocą Eurokoncept Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 1.176.000,00 PLN (zwane łącznie lub osobno Agentem Rozliczeniowym).


2. REJESTRACJA

2.1. W celu dokonania rejestracji (i stania się Kupującym Zarejestrowanym) Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny m. in. poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2.2. Użytkownik Zarejestrowany, pod warunkiem, iż jego miejscem zamieszkania jest Polska, uzyskuje możliwość dokonywania zakupów oraz dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu – po podaniu loginu i hasła – stając się tym samym Kupującym Zarejestrowanym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2.3. W wyniku rejestracji dla Kupującego Zarejestrowanego tworzone jest Konto, w ramach którego prowadzony jest Portfel, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie przez Kupującego płatności za Klucze do Produktów.

2.4. Użytkownik (Kupujący Zarejestrowany) poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
i) na stałe mieszka w Polsce
ii) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu oraz treść innych obowiązujących regulaminów, o których mowa w niniejszym dokumencie;
iii) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
iv) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Sklepu.

2.5. Status Kupującego Niezarejestrowanego otrzymują Użytkownicy, którzy dokonali zakupu w trybie bez rejestracji, podając jedynie minimalne wymagane dane potrzebne do realizacji zamówienia (np. adres e-mail ) oraz dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2.6. Użytkownik (Kupujący Niezarejestrowany) poprzez realizację procesu rejestracji zamówienia oświadcza, że:
i) na stałe mieszka w Polsce
ii) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu oraz treść innych obowiązujących regulaminów, o których mowa w niniejszym dokumencie;
iii) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
iv) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji zamówienia danych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Sklepu.

2.7. Podanie wymaganych danych osobowych w formularzu rejestracji jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

2.8. Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.

2.9. Każdy Kupujący Zarejestrowany ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem listownie na adres Administratora.

3. ZAKUPY


3.1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie, zarówno osoby fizyczne jak i
Firmy (Kupujący Zarejestrowani oraz Kupujący Niezarejestrowani) pod warunkiem posiadania miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Z zastrzeżeniem kolejnego punktu, zakupów w Sklepie mogą dokonywać również osoby małoletnie, które ukończyły lat 13.

3.3. Osoby małoletnie, które ukończyły lat 13, mogą dokonywać zakupów w niniejszym Sklepie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba, że okoliczności (w tym m. in. kwota transakcji) przemawiają za uznaniem, iż dokonywana przez takiego małoletniego czynność prawna stanowi zawarcie umowy należącej do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (w rozumieniu art. 20 Kodeksu cywilnego).

3.4. Kupujący Zarejestrowany oraz Kupujący Niezarejestrowany, wysyłając zamówienie poprzez kliknięcie 'KUP!', oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem (oraz innymi regulaminami, na które Regulamin się powołuje), akceptuje jego postanowienia i zasady sprzedaży z niego wynikające (oraz wynikające z ewentualnych opisów przy Produktach) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3.5. Podstawowym warunkiem dokonywania zakupów i realizacji zamówienia są prawidłowo wypełnione dane w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia, pełnoletność (z zastrzeżeniem jednakże punktu 3.3.) oraz doładowanie Portfela na kwotę pozwalającą na sfinalizowanie danej transakcji (dotyczy Kupującego Zarejestrowanego, który korzysta ze środków Portfela).

4. PŁATNOŚCI

4.1. Sklep nie jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385). Jest nim natomiast Agent Rozliczeniowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4.2. Wszystkie ceny podane w Sklepie podawane są w polskich złotych i są cenami brutto.

4.3. Wszystkie płatności w Sklepie obsługuje Agent Rozliczeniowy, do którego należy zgłaszać ew. problemy lub reklamacje związane z płatnościami i ich obsługą.

4.4. Każdy Kupujący Zarejestrowany posiada w ramach Konta w Sklepie tzw. wirtualny portfel (Portfel), na którym gromadzone są wszelkie wpłacone za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego środki w formie jednostek, które następnie może przeznaczyć na zakup Kluczy do Produktów znajdujących się w asortymencie naszego Sklepu.

4.5. Doładowanie Portfela odbywa się za pomocą płatności online bądź usługi Premium SMS i jest obsługiwane przez Agenta Rozliczeniowego.

4.6. Kupujący Niezarejestrowani mają tylko możliwość dokonania zakupu bezpośrednio za pomocą płatności online bez wykorzystania funkcji wirtualnego portfela (Portfel).

4.7. Na żądanie kupujący może otrzymać fakturę VAT - wystarczy, że zaznaczy i wypełni odpowiednie pole podczas procesu doładowania Portfela lub podczas składania zamówienia.
 

5. GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

5.1. Wszystkie oferowane Klucze do Produktów są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł od oficjalnych dystrybutorów.

5.2. Produkty przedstawione na zdjęciach, do których Sklep sprzedaje Klucze, mogą różnić się od rzeczywiście oferowanych w sprzedaży. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach internetowych sklepu służą celom informacyjnym. Opisy produktów, ich właściwości, pochodzą bowiem od ich producentów (dystrybutorów).

5.3. Oferowane w Sklepie Klucze do Produktów mają charakter bezzwrotny oraz jednorazowy – dany Klucz można przesłać tylko raz jednemu kupującemu.

5.4. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Sprzedawca nie odpowiada za Produkty (chodzi np. o funkcjonalność, sposób działania, etc.), które zostały aktywowane za pomocą sprzedanych Kluczy. Wszelkie reklamacje w zakresie funkcjonowania Produktu po nabyciu i skorzystaniu z Klucza (aktywowaniu Produktu), należy składać bezpośrednio do producenta danego Produktu.

5.5. W pozostałym zakresie reklamacje można składać na adres mailowy Sklepu (reklamacje@steamkeys.pl) lub adres pocztowy Sprzedawcy.
 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


6.1. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
i) sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu oraz za skutki jakie niesie za sobą to korzystanie
ii) problemy techniczne, w tym ograniczenia o charakterze technicznym leżące po stronie Użytkownika (zarówno w zakresie stosowanego przez niego sprzętu, jak oprogramowania)
iii) szkody spowodowane przez nieprawidłowe korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu i jego wszelkich funkcjonalności
iv) problemy z funkcjonowaniem Sklepu, którym Administrator, przy dołożeniu nawet należytej staranności nie mógł zapobiec lub których przyczyna leży po stronie osób trzecich w tym dostawców Internetu lub podmiotów obsługujących płatności (Agent Rozliczeniowy).
v) szkody wynikające z wejścia przez osoby nieuprawnione w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika, chyba, że stało się to z winy Sprzedawcy
vi) przerwy w działaniu Sklepu powstałe z przyczyn technicznych (w rodzaju konserwacji) lub innych, które są całkowicie niezależne od Administratora;
vii) utratę danych o ile doszło do niej na skutek siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Administratora lub których nie mógł on nawet z dołożeniem należytej staranności zapobiec.

6.2. Ze względu na sposób działania sieci Internet oraz fakt, iż nie istnieje sprzęt całkowicie niezawodny, Sprzedawca nie może zagwarantować tego, że dostęp do jego Sklepu będzie miał charakter nieprzerwany oraz, że nie będzie on zakłócany.

6.3. Administrator rezerwuje sobie ponadto prawo do:
i) czasowego wyłączania Sklepu – bez uprzedniego powiadamiania o tym Użytkowników (jednak tylko w uzasadnionych przypadkach – np. ze względów technicznych lub ze względu na bezpieczeństwo)
ii) niezwłocznego zablokowania (a w ostateczności usunięcia) Konta danego Użytkownika w przypadku Nieautoryzowanego Dostępu lub innego Nadużycia.
iii) całkowitego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników (co nie zwalnia Sklepu z konieczności odpowiedniego rozliczenia środków Użytkowników, które pozostały jeszcze dostępne w ich Portfelach na dzień zaprzestania świadczenia usług).
 

7. DANE OSOBOWE

7.1. Rejestracja w Sklepie jak również złożenie w nim zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych przechowywanych na Koncie Użytkownika lub zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

7.2. Dane osobowe, które Kupujący Zarejestrowany oraz Kupujący Niezarejestrowany  podaje podczas zakupów w Sklepie są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Użytkownika o nowościach i promocjach w Sklepie. Sprzedawca nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku dane osobowe nie są sprzedawane ani też nie są udostępniane osobom trzecim.

7.3. W pozostałym zakresie kwestie ochrony prywatności reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem http://steamkeys.pl/polityka-prywatnosci.html .